zabawna historia

HOW TO BECOME A MONEY MAGNET

Witajcie!

Dzisiaj przychodzę do Was z ciekawą historią jaka przydarzyła mi się kilka dni temu. Jakiś czas temu zainteresowałam się samorozwojem i motywacją. Następnie czytałam trochę o prawie przyciągania. Obejrzałam też dostępny na YouTube dokument “SEKRET” i od kliknięcia do kliknięcia, trafiłam na filmik zatytułowany w stylu: “bądź magnesem na pieniądze”. Wykonywałam swój porannym makijaż i słuchałam filmiku, który okazał się zbiorem afirmacji, mających pomóc nam w otwarciu się na pieniądze. Jak pewnie większość z Was, zostałam wychowana w świadomości, że miłość jest najważniejsza, a o pieniądzach się nie mówi. W pewnym okresie mojego życia traktowałam pieniądze jak największe zło, uważałam że prowadzą jedynie do niezgody i wojen. Im jestem starsza, tym bardziej szanuję pieniądze i doceniam ich wartość oraz role w obecnych czasach. Ale to już zupełnie inny temat. No wiec rankiem słuchałam afirmacji o tym, że staję się magnesem na pieniądze, a chwile po dotarciu do biura w którym pracuję, przeprowadziłam poniższą rozmowę (nie powtórzę słowo w słowo, ale było to mniej więcej coś takiego):

– DZWONIĄCY: Pani Kingo, dzwonię z głównej siedziby telekomunikacji “Y”, dział promocji. Czy jest pani legalną posiadaczką numeru: xxx xxx xxx.

– JA: Tak, zgadza się.

– DZWONIĄCY: W takim razie mam dla ciebie MOJA SIOSTRO wspaniałą wiadomość. Wygrałaś 200,000.00AED.

– JA: ok.

– DZWONIĄCY: Twój numer został wylosowany w szczęśliwej loterii. Moje gratulacje droga siostro.

– JA: Dobrze, dziękuję???

– DZWONIĄCY: Moja siostro myślę, że taka wiadomość zasługuje na trochę więcej entuzjazmu. Wygrałaś najwyższą nagrodę. Inne osoby odebrały już swoje wygrane w wysokości 10,000.00AED, 20,000.00AED czy 50,000.00AED, a ty moja siostro jesteś pierwszą osobą, która wygrała 200,000.00AED. Już podaje twój number loterii, w każdej chwili możesz wypłacić swoją nagrodę w dowolnym punkcie Western Union.

– JA: Dobrze…

– DZWONIĄCY: Numer twojego kuponu loteryjnego to: xxxxxx, czy dobrze zapisałaś ten numer?

– JA: Tak

– DZWONIĄCY: Proszę powtórzyć

– JA: xxxxxx

– DZWONIĄCY: Wspaniale, teraz wysyłam ci sms z numeru “Y” telekomunikacji z kodem, w celu potwierdzenia tożsamości. Proszę sprawdzić, że wiadomość pochodzi z naszego działu promocji i podać mi zawarty kod.

– JA: Dobrze już sprawdzam … yyy… KOD UMOŻLIWIAJĄCY RESET HASŁA KONTA?

– DZWONIĄCY: Nie, proszę się niczym nie przejmować to tylko w celu potwierdzenia tożsamości, siostro proszę podaj mi ten kod, który otrzymałaś sms-em z działu promocji telekomunikacji “Y”, a ja potwierdzę twoją wygraną i w każdej chwili będziesz mogła ją wypłacić.

– JA: Nie mogę podać panu żadnego kodu

– DZWONIĄCY: Moja siostro, proszę się teraz ze mną rozłączyć i sprawdzić swoją kartę SIM, z tyłu karty widnieje numer, który jest zgodny z twoim numerem loteryjnym. Proszę sprawdź to dla własnego spokoju, ja za chwile do ciebie oddzwonię, w celu uzyskania kodu i potwierdzenia wygranej.

– JA: Dobrze.

Rozłączyłam się i zamiast sprawdzać kartę SIM od razu zadzwoniłam do centrum obsługi telekomunikacji “Y”. Okazało się, że numer z którego dzwonił do mnie rzekomy przedstawiciel działu promocji nie jest zarejestrowany w ich systemie, a poza tym nie ma możliwości wygrania żadnej gry loteryjnej, o ile nie brało się czynnego udziału w loterii.

Oczywiście miałam świadomość, że dzwoni do mnie oszust. Takie rewelacyjne telefony, wcześniej otrzymało wielu moich znajomych.

Od razu zablokowałam tamten numer.

Tak skończyła się moja pierwsza przygoda z manifestacją pieniędzy. Zdecydowanie muszę nad tym jeszcze popracować, ale przynajmniej mieliśmy niezły ubaw z mężem, jak opowiadałam mu całą historie.

Od początku potraktowałam to jako zabawne zdarzenie, ale wierzcie mi, że mogło skończyć się tragicznie. Gdybym nie przeczytała tego sms-a, tylko ślepo podała kod (bo faktycznie przyszedł z numeru działu promocji telekomunikacji “Y”), mogłabym mieć w przyszłości spore problemy, bo przecież moje konto bankowe i karty, zarówno debetowa jak i kredytowa są bezpośrednio powiązane z moim numerem telefonu. Wiec kto wie do czego zdolni są ci ludzie.

Podsumowując to doświadczenie, pomimo że nie przyciągnęłam pieniędzy, to przynajmniej potwierdziło się, że mam wielkie szczęście i szybkie oczy 😉

– ENGLISH –

Today I’m coming to you with an interesting story that happened to me a few days ago. Some time ago I became interested in self-development and motivation. Then I read a little about the law of attraction. I also saw document “THE SECRET” available on YouTube and from click to click I reached a video entitled “Be a magnet of money”. So I doing my morning makeup and listening the audio that turned out to be a collection of money attracting affirmations. As most of you I was raised in the awareness that love is the most important and money is not spoken. The older I am, the more I respect the money and appreciate their value and role in the present reality. But this is a completely different topic. So the morning I listened to the affirmation how to became a magnet the money, the moment after reached my office I carried out the following conversation (I can’t repeat word to word, but it was about something like this):

 – CALLER: Mrs. Kingo, I’m calling from the main headquarter of “Y” Telecommunication promotion department. Are you a legal holder of the number: xxx xxx xxx.

 – I: Yes, that’s right.

 – CALLER: In that case, I have a wonderful news for you MY SISTER. You won 200,000.00AED.

 – I: ok.

 – CALLER: Your number was drawn in a lucky lottery. My congratulations dear sister.

 – I: Okay, thank you???

 – CALLER: My sister, I think this message deserves some more enthusiasm. You won the highest prize, other people have already received their prices of 10,000.00AED, 20,000.00AED or 50,000.00AED, but you my sister are the first person who win 200,000.00AED. Now I will give you the lottery number, at any time you can collect your reward at any point of Western Union.

 – I: Okay …

 – CALLER: Your lottery ticket number is: xxxxxx, did you save this number correctly?

 – I: Yes

 – CALLER: Please repeat

 – JA: xxxxxx

 – CALLER: Wonderful, now I’m sending you a text message from the “Y” telecommunication number with a code to confirm your identity. Please check that the message comes from our promotion department number and give me the code.

 – JA: Sure I’m checking out … yyy … CODE TO RESET YOUR ACCESS PASSWORD? what?

 – CALLER: No, please do not worry about anything my sister we just have to confirm your identity, sister please give me the code that you received from the telecommunication “Y” promotion department and I will confirm your win and you will be able to withdraw it at any time.

 – JA: I can not give you the code

 – CALLER: My sister, please disconnect with me now and check your SIM card, the back of your card is a number that matches your lottery number. Please check it out for your peace of mind, I’ll call you back in a moment, to get the code and confirm your win.

 – I: Okay.

I disconnected and instead of checking the SIM card I immediately called the telecommunication customer service and passed to them the number.

Of course I was aware that the cheater was calling to me. Such sensational phones, previously received many of my friends.

I immediately blocked that number.

This is how my first adventure with the manifestation of money ended. I definitely have to work on it, but at least we had a good time with my husband as I told him the story.

From the beginning I treated this like a funny event, but believe me it could end up tragicaly. If I did not read this sms just blindly handed the code (because it actually came from the telecommunication promotion number), I could have a lot of problems in the future. My bank account and cards, are directly linked with my phone number. So who knows what these people are capable of.

Summarizing this experience, although I did not attract money, at least it confirmed that I am very lucky and have a good eyes 😉

Advertisements