ME, THE PERSON WHO DON’T EAT MEAT

worldbyjasmine - go veg

Witajcie!

Planuję podjąć się bardzo trudnego tematu, czyli życie wegan, wegetarian, czy osób, którym zależy na ograniczeniu cierpienia zwierząt w dzisiejszych czasach. Postanowiłam więc, rozpocząć cykl wpisów, zatytułowanych “VEGAN vs XXI CENTUARY” (weganin kontra XXI wiek). Będę dzielić się z Wami tym, czego do tej pory nauczyłam się o bezmięsnym stylu życia, jak również moimi przemyśleniami na dane tematy. Dzisiaj zapraszam Was na post z tej samej kategorii, ale strikte dotyczący mnie i mojego życia.

Jak możecie przeczytać w zakładce „ABOUT ME”, od 16 lat nie jem mięsa. Nie nazwałam się wegetarianka, ani tym bardziej weganką. Dodatkowo prezentuje Wam produkty, które były lub są testowane na zwierzętach (wpisy już usunięte). Wygląda to na hipokryzję i dla wielu może to być kwestią bezsporną. Ja również się z tym zgadzam, ale pozwólcie że wrócę do tematu w dalszej części posta.

Jak więc zaczęła się moja historia z niejedzeniem mięsa. Jako 14-latka zostałam poproszona przez mamę o pomoc w gotowaniu świńskich nóżek, na ukochaną galaretkę wieprzową. Mama czymś się zajęła i mnie w udziale przyszło ich przekręcenie we wrzątku. Niewiele myśląc chwyciłam je ręką. Było to jak uderzenie pioruna. Dotknęłam gotowanej nóżki, a następnie chwyciłam się za kostkę. Pamiętam myśl, która wtedy przemknęła mi przez głowę: „przecież one są takie same”. Dokładnie od tego dnia, od maja 1998 roku nie jem mięsa. Nie było wokół tego żadnej filozofii, żadnego wegańskiego stylu życia. Przestałam jeść mięso i ryby. Tak po prostu, z dnia na dzień. Nigdy też za nim nie tęskniłam. Piłam jednak mleko, jadłam jajka, sery i wszelakie produkty odzwierzęce. Dobiłam 30-stki, a nadal jestem „dzieckiem” w tym temacie. Przez tych 16 lat nasłuchałam się tyle przeróżnych opinii, usłyszałam tyle komentarzy (w większości negatywnych), że generalnie większość czasu starałam się ukrywać fakt, że nie jem mięsa.

Tak samo jak te 16 lat temu, poczułam impuls do rezygnacji z mięsa, tak od kilku tygodniu czuję, że powinnam zagłębić się w temat weganizmu/wegetarianizmu, wyrobić sobie jasne i klarowne zdanie. W końcu przestać obawiać się mówić na głos, że nie jem mięsa. Planuję poszerzyć też swoją wiedzę i zmienić dotychczasowy styl życia. Kilka tygodniu temu całkowicie zrezygnowałam z jajek, mleka i produktów odzwierzęcych. Chce również przestać kupować kosmetyki, firm testujących na zwierzętach. Co mnie do tego skłoniło?

Teraz będzie najtrudniej, ale postanowiłam być szczera. Osobiście uważam, że Bóg stworzył zwierzęta, żeby nam pomagały, żeby były towarzyszami w trudach naszej pracy. Przypomnijmy sobie „dawne czasy”. Większość rodzin miała małe gospodarstwa domowe. Kury znosiły jajka, krowy dawały mleko, świnki hodowaliśmy na ubój. Opiekowaliśmy się nimi z sercem, wiedząc, że dadzą nam wyżywienie. Zapewnialiśmy im dach nad głową, karmiliśmy je, a one spełniały swoje zadanie tutaj na ziemi. I ja właśnie w to wierzę. Że każdemu stworzeniu, Bóg przypisał jakaś rolę, jakieś zadanie. Minęło kilkanaście lat i świat się zmienił. Urbanizacja, zwiększenie tempa pracy, coraz większe pragnienia, czy ludzkie potrzeby, spowodowały rozwój morderczych fabryk. Ludziom nie wystarcza już mięso raz w tygodniu, nagle życzą sobie jedzenia mięsa 3 razy dziennie. Więcej, zwierzęta te hodowane są w makabrycznych warunkach, a ich rozwój został zaburzony wstrzykiwaniem sterydów. Zwierzęta krojone, czy mielone są żywcem, bo my ludzie, chcemy szybciej. Czy mleko faktycznie jest mlekiem i jak wygląda proces nabywania jajek, selekcji kurcząt? Nie jestem w stanie tego opowiedzieć. Podlinkuję Wam filmiki, które ostatecznie otworzyły mi oczy.

DLACZEGO PRZESTAĆ PIĆ MLEKO (Eng)

DLACZEGO PRZESTAĆ JEŚĆ JAJKA (Eng)

HOME – bez problemu znajdziecie na YouTube Polską wersję filmu. Tytuł: HOME SOS ZIEMIA!

Czy więc teraz jestem gotowa nazwać się weganinem, czy chociażby wegetarianinem. Nie. Na chwilę obecną jest to proces. Wciąż posiadam kosmetyki firm, testujących na zwierzętach, wciąż nie znam szczegółowego pochodzenia niektórych torebek, czy butów. Ale to się zmieni. Nie zamierzam robić wielkich rewolucji, wyrzucać posiadanych rzeczy. Nie widzę w tym sensu. Uważam, że wyrzucenie np. torebki ze skóry, byłoby okropnym marnotrawstwem. W jaki sposób pomagam, wyrzucając kosmetyki, które już posiadam w swojej kosmetyczce? Wydaje mi się, że to wręcz brak szacunku do zabitych zwierząt. Nie tędy droga. Uważam, że trzeba patrzeć w przyszłość. Przed kolejnym zakupem zastanowić się, sprawdzić, czy produkt, który zamierzamy kupić zawiera składniki pochodzenia odzwierzęcego, czy nie. Czy był testowany na zwierzętach, czy nie. Owszem, jeśli dysponujemy wystarczającymi środkami finansowymi, żeby wymienić całą naszą kosmetyczkę, czy garderobę, to super, ale pamiętajmy wtedy, o oddaniu tych rzeczy osobie, która nie jest zainteresowana tematem weganizmu/wegetarianizmu. Nigdy nie wyrzucajcie.

Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, czy zmianą życia, to całym sercem trzymam za Was kciuki. Doradzam jednak rozsądek. Zapoznanie się z tematem. Chaotyczna i bezmyślna rezygnacja ze wszystkiego co odzwierzęce, łatwo może zakończyć się porażką. Spowoduje to powrót do poprzedniego stylu życia, tylko z wielkimi wyrzutami sumienia. Zainteresujcie się tematem, poczytajcie i wyróbcie sobie zdanie, które da Wam siłę i wytrwałość. Niech Wasza decyzja będzie świadoma, bo tylko wtedy zaowocuje ona konsekwentnym działaniem. Przestrzegam Was również przed wieloma krytycznymi komentarzami ze strony otoczenia. Tak to już jest. Jak się nie wie, czy nie rozumie, to najłatwiej wyśmiać.

– ENGLISH –

I plan to take a very difficult topic – life of vegans, vegetarians, or people who wants to reducing the suffering of animals. So I decided, to start a series of posts, titled “VEGAN vs XXI CENTUARY”. I will share with you what we’ve learned about the meatless lifestyle, as well as my thoughts on this kind of topics. Today I would like to talk with you strictly about myself and my life.

As you can read in the “ABOUT ME” since 16 years I don’t eat meat. I didn’t call myself a vegetarian, let alone vegan. Plus, I’m presenting products, that have been tested on animals (posts alredy deleted). It sounds like hypocrisy and for many people it can be a indisputable matter. I also agree with that, but let me get back to the topic later

How do I start my life without meat? As a 14-year-old girl I was asked by my mother, to help with cooking the pork jelly. I had to turn the pig feet in boiling water. Without thinking I grabbed it by hand. It was like a lightning strike. Then I touch my ankle. I remember the thought which come to my mind in that moment: “they are the same”. Exactly from that day, since May 1998 I don’t eat meat. There wasn’t any philosophy around that, no vegan lifestyle. I stopped eating meat and fish. Just like that, from day to day. I’ve never missed it. But I drank milk, ate eggs, cheese, etc. Now I’m 30-years-old women but still I feel I’m a “child” in this topic. Over these 16 years I’ve heard so many opinions, so many comments (mostly negative), that most of the time I tried to hide the fact, that I don’t eat meat.

Just like these 16 years ago, I felt the impulse to give up with meat, since a few weeks, I feel I should delve into the topic of veganism / vegetarianism, find/create my own opinion. Finally to stop afraid to say loud, that I don’t eat meat. I’m planning to expand my knowledge and also to change the current way of life. A few weeks ago, I completely gave up with eggs, with milk and other animal products. I want also to stop buying cosmetics tested on animals. What pushed me to do it?

Now it will be the hardest, but I decided to be honest. Personally, I believe that God created an animals, to help us in our life, with our work. To be our companion, to be our support. Recall the “old times”. Most families had small households. Hens laid eggs, cows give milk, pigs were growing for slaughter (full family had meat for few months). We took care of them with our heart, knowing, that they will give us food. We provided roof over them head, and we was fed them. It took several years and the world has changed. Urbanization, increasing the pace of work, increasing human needs, resulted in the development of deadly factories. Meat once a week is not longer enough, people want to eat meat three times a day. More, these animals are growing in gruesome conditions, and their development is disrupted by steroids injections. The animals are cut ​​or minced alive, because we people, we human being, want faster. Is milk is actually milk and how is look the process of eggs production, chickens selection? I’m not able to tell. Check the videos, that finally opened my eyes.

REASONS TO STOP DRINKING MILK

REASONS TO STOP EATING EGGS

HOME

Is now I can call myself vegan, or vegetarian. No. At the moment it’s a process. I still have cosmetics tested on animals, I still don’t know if some of my handbags, and shoes are not made from natural leather. But this will change. I’m not going to do big revolutions, throwing out my stuff and buying new. I don’t see any sense of that. It would be a terrible waste. It’s not right way. But I think, that we have to ‘look in future’. Before next purchase, check whether the product contains animals ingredients or not. Was it tested on animals or not. Of course, if you have sufficient financial to replace all your beautician, all your dressing room – great, but remember to give those things to a person, who is not interested of veganism/vegetarianism. Never throw away.
 
If anyone is interested change own life, by all my heart I’m with you. However, I advise you to keep open mind. Make your own research. With the chaotic and thoughtless decision, you can easily fail. This returns you to the previous way of life, but with huge pangs of conscience. Read a lot and create your own idea, how to help our small friend. This will give you the strength and perseverance in your decisions. Make aware choices, because only then it will result in consistent action. I warn you also against many critical comments from the environment. This is it. If somebody don’t know or don’t understand, it’s easiest to make fun of.
Your Jasmine
Advertisements

3 comments

    1. Thank you so much. I believe that in the future I will write good and motivate posts. People should support each other. I already had a chance to check your blog. Brilliant information. You are really smart women.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s